《Kafka 权威指南》入门笔记
in Daily with 0 comment
《Kafka 权威指南》入门笔记
in Daily with 0 comment

以前搞 Kafka 的时候写个思维导图,现在贴出来方便回顾查找相关术语的含义。

1、简介

1525420900665-9d727f0c-e1f8-4ab5-8e5d-e4fdec5c6719-image-resized.png

2、使用场景

1525420932263-92272675-6998-4c7f-8903-eec2f317d7c1-image.png

3、核心概念

1525421377379-bce0853a-46ea-48d0-81c0-ccc722d61ef6-image.png

Responses